fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ

МАЙ ЛУКСЕ ООД СТОКИ/УСЛУГИ, ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС www.myluxe.bg

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Настоящият документ съдържа Общи условия съгласно които, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.myluxe.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „СЪГЛАСЕН СЪМ”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 3. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог файлове на сървъра на www.myluxe.bg , съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга необходима информация.
 4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.myluxe.bg не представляват правно обвързваща оферта. Те са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 5. След кликане на бутона „Поръчване”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при направено потвърждение, договорът се счита за сключен.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения от него телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или да направи заместваща поръчка.
 7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат  извършвани в български левове с начислен ДДС.
 8. ДОСТАВКА
 9. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 10. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

8б. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8в. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, то той може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка, в срок от 24 часа от получаването ѝ.

III. ЦЕНИ

 1. Цените, посочени на сайта, не включват транспортиране до адресът, посочен от клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 3. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.myluxe.bg.
 4. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 5. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.myluxe.bg.
 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.myluxe.bg стоки и услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните стоки и услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.myluxe.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;
 • да упражни правото си на отказ от сделката с договора за покупката си от разстояние, като спази законоустановения срок за това, заплати разходите за обратно връщане, като стоката трябва да бъдe в същото непокътнато състояние и търговски вид, в който е получена и приета от Потребителя;
 1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация разположени на сървъра на www.myluxe.bg.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без да уведомява Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.myluxe.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 3. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@myluxe.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява собствените си предлагани услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави и са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на www.myluxe.bg.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Същите кукита са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на www.myluxe.bg
 6. ЛИЧНИ ДАННИ
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Действията по събиране и обработване на лични данни са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на www.myluxe.bg.

23а. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата си сайта и е приел Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на www.myluxe.bg на своя компютър, таблет или телефон.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3. Собственик на www.myluxe.bg е дръжеството МАЙ ЛУКСЕ ООД, ЕИК 175373758, наричано за краткост в настоящите Общи условия ТЪРГОВЕЦЪТ. В интернет магазина е подробно описана Политиката за поверителност на личните данни на търговското дружество.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Меню