fbpx

Рекламация и право на връщане

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите.

РЕКЛАМАЦИЯ

  1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.
  2. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

2.1. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът се задължава да извърши това в рамките на един месец.

  1. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
  2. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез имейл, а именно: info@myluxe.bg

4.1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за контакт.

4.2. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– касова бележка или фактура;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

4.3. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до шест месеца след доставката на стоката като се смята, че несъответстивето е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

4.4. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

4.5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

4.6. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

4.7. Правото на връщане е описано подробно в Общите условия на сайта.

  1. Адрес на Комисията за защита на потребителите – kzp.bg
Меню